Політико-економічні фактори злочинності в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 159-169

Анотація

Стаття присвячена дослідженню політико-економічних криміногенних факторів. Надається характеристика кримінологічно значущим проблемам становлення державної ідеології у галузі економічного розвитку, а також окремим криміногенним аспектам правового регулювання діяльності Національного банку України. Пропонуються шляхи концептуалізації та систематизації протидії політико-економічним факторам злочинності.
The article is devoted to research of political-economic criminogenic factors. It has given the description of criminological meaningfully problems of becoming of state ideology in the sphere of economic development, and also to the separate criminogenic aspects of the legal adjusting of activity of the National bank of Ukraine. The ways of conception and systematization of counteraction to the political-economic factors of criminality are offered.
Статья посвящена исследованию политико-экономических криминогенных факто- ров. Даётся характеристика криминологически значимым проблемам становления государственной идеологии в сфере экономического развития, а также отдельным криминогенным аспектам правового регулирования деятельности Национального банка Украины. Предлагаются пути концептуализации и систематизации противодействия политико-экономическим факторам преступности.

Опис

Орлов, Ю. В. Політико-економічні фактори злочинності в Україні / Ю. В. Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 4. - С. 159-169.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, детермінація злочинності, детерминация преступности, право и экономика, право і економика, політико-економічі фактори злочинності, политико-экономические факторы преступности, криминогенные факторы, криміногенні фактори, political-economic criminogenic factors, Національний банк України, Национальный банк Украины, National bank of Ukraine

Бібліографічний опис