Термодинаміка і теплообмін: Частина 1: Основи термодинаміки : навчальний посібник

Abstract
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи здобувачів вищої освіти рівнів фаховий молодший бакалавр, бакалавр льотних навчальних закладів галузі 272 «Авіаційна транспорт», спеціалізацій «Льотна експлуатація повітряних суден» і «Технічне обслуговування і ремонт повітряних суден та авіадвигунів». Навчальний посібник відповідає навчальній програмі та послідовності викладання навчальної дисципліни лекційного курсу. Він також може бути використаний льотним та інженерно-технічним складом авіаційних та інших підприємств.
The study guide is intended for independent work of students of higher education at the professional junior bachelor's level, bachelor's degree of flight training institutions of branch 272 "Aviation transport", specializations "Flight operation of aircraft" and "Maintenance and repair of aircraft and aircraft engines". The study guide corresponds to the curriculum and sequence of teaching the academic discipline of the lecture course. It can also be used by flight and engineering staff of aviation and other enterprises.
Учебное пособие предназначено для самостоятельной работы соискателей высшего образования уровней профессиональный младший бакалавр, бакалавр летных учебных заведений отрасли 272 «Авиационный транспорт», специализаций «Летная эксплуатация воздушных судов» и «Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов и авиадвигателей». Учебное пособие соответствует учебной программе и последовательности преподавания учебной дисциплины лекционного курса. Он также может использоваться летным и инженерно-техническим составом авиационных и других предприятий.
Description
Keywords
Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Фізика. Physics. Физика, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Україна, термодинаміка, термодинамика, thermodynamics, термодинамічна система, thermodynamic system, термодинамическая система, ідеальні цикли теплових двигунів, идеальные циклы тепловых двигателей, ideal cycles of heat engines, закони термодинаміки, термодинаміка газового потоку, thermodynamics of gas flow, термодинамика газового потока, розгін і гальмування газового потоку
Citation
Ємець В. В. Термодинаміка і теплообмін. Частина 1: Основи термодинаміки : навч. посіб. / В. В. Ємець, В. Г. Тягній ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотн. коледж. – Харків : ХНУВС, 2023. – 128 с. – ISBN 978-966-610-268-6