Архітектура ЕОМ і мікропроцесорні системи: навч. посіб.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків, 2011. - 260 с.

Анотація

Навчальний посібник призначений для студентів та курсантів, які навчаються за напрямом «комп’ютерні науки». У посібнику розглянуті теоретичні основи мікропроцесорної техніки, склад та принцип роботи процесорів, мікроконтролерів, пам’яті, шин, запам’ятовуючих пристроїв, моніторів, принтерів і т. ін. Розглянуто питання, що стосуються нових периферійних пристроїв, поняття про мережі, їх призначення і організацію. Після кожного розділу є список контрольних питань, які допоможуть перевірити вивчений матеріал. Для самоперевірки надані тестові завдання трьох рівнів складності з таблицями відповідей.
The manual is intended for “Computer science” specialty students and cadets. The manual includes the theoretical foundations of microprocessor technology, composition and working principle of processors, microcontrollers, memory, tires storing devices, monitors, printers, and so on. Questions regarding new peripheral devices, concept of network, their purpose and organization are examined. Each section has a list of control questions which helps to check the learned material. The tests with three levels of difficulty and table answers are provided for self-examination.
Учебное пособие предназначено для студентов и курсантов, обучающихся по направлению «компьютерные науки». В пособии рассмотрены теоретические основы микропроцессорной техники, состав и принцип работы процессоров, микроконтроллеров, памяти, шин, запоминающих устройств, мониторов, принтеров и т. Д. Рассмотрены вопросы, касающиеся новых периферийных устройств, понятие о сети, их назначение и организацию. После каждого раздела есть список контрольных вопросов, которые помогут проверить изучен материал. Для самопроверки предоставлены тестовые задания трех уровней сложности с таблицами ответов.

Опис

Сезонова І. К. Архітектура ЕОМ і мікропроцесорні системи : навч. посіб. / І. К. Сезонова, Т. П. Колісник, Ю. Е. Хорошайло ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Оберіг, 2011. – 260 с.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, архітектура ЕОМ, інформатика, мікропроцесорна техніка, microprocessor, микропроцессор, мікропроцесор, информатика, комп’ютерні науки, компьютерные науки

Бібліографічний опис