Інтеграція як чинник еволюції регіональної правової системи: досвід ЄС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 30-34

Анотація

Розглянуто проблему впливу інтеграційних процесів на еволюцію регіональної правової системи (на прикладі Європейського Союзу). Визначено основні напрямки інтеграційних процесів у Європі та досліджено механізми їх взаємодії із елементами правової системи ЄС. Встановлено, що саме ускладнення систем та політик Євросоюзу є базовими чинниками еволюції регіональної правової системи, що забезпечує існування даної наднаціональної формації. Проаналізовано особливості еволюції правової системи Європейського Союзу та визначено її вплив на інтеграційні процеси у країнах-претендентах на вступ до ЄС.
The problem of integration processes influence on evolution of regional legal system (example of European Union) is considered. The main directions of integration processes in Europe are determined and their interaction with the element of legal system of EU is researched. It is established that complication of systems and politics of European Union is the main precondition for evolution of regional legal system that ensures existence of this supranational formation. Peculiarities of evolution of legal system in European Union are analyzed and its influence on integration processes in countries that pretend to membership in EU is established.
Рассмотрена проблема влияния интеграционных процессов на эволюцию региональной правовой системы (на примере Европейского Союза). Определены основные направления интеграционных процессов в Европе и исследовано механизмы их взаимодействия с элементами правовой системы ЕС. Установлено, что именно усложнение систем и политик Евросоюза является основной предпосылкой эволюции региональной правовой системы, которая обеспечивает существование этой наднациональной формации. Проанализировано особенности эволюции правовой системы Европейского Союза и установлено ее влияние на интеграционные процессы в странах-претендентах на вступление в ЕС.

Опис

Марчук М. І. Інтеграція як чинник еволюції регіональної правової системи: досвід ЄС // Право і безпека. - 2010. - № 3 (35). - С. 30-34.

Ключові слова

інтеграція, правова система, Європейський Союз, интеграция, правовая система, Европейский Союз, Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, European Union

Бібліографічний опис