Чи замінить слідчий дізнавача під час досудового розслідування кримінальних проступків?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.) . - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 194-196

Анотація

Зазначено, що застосування аналогії, яка передбачала б наділення слідчого повноваженнями дізнавача, не застосовується через непропорційність повноважень вказаних представників сторони обвинувачення. Подібні законодавчі прогалини не повинні залишатися поза увагою законодавця, тому окреслена неузгодженість має бути вирішена шляхом внесення відповідних змін до чинного законодавства.
It is noted that the use of an analogy, which would provide for the vesting of the investigator with the powers of an inquiry officer, does not apply because of the disproportionality of the powers of these representatives of the prosecution. Such legislative gaps should not remain without the attention of the legislator, therefore, the outlined inconsistency should be resolved by making appropriate changes to the current legislation.
Отмечено, что применение аналогии, которая предусматривала бы наделение следователя полномочиями дознавателя, не применяется из-за непропорциональности полномочий указанных представителей стороны обвинения. Подобные законодательные пробелы не должны оставаться без внимания законодателя, поэтому очерченная несогласованность должна быть решена путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство.

Опис

Романюк, В. В. Чи замінить слідчий дізнавача під час досудового розслідування кримінальних проступків? / В. В. Романюк // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 черв. 2020 р.) / Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. - Харків: НДІ ППСН, 2020. – С. 194-196.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, досудове розслідування, досудебное расследование, pre-trial investigation, вчинення кримінального проступку, совершение уголовного проступка, criminal offense

Бібліографічний опис