Правові та психологічні аспекти застосування поліцією вогнепальної зброї : навчальний посібник

Abstract
У навчальному посібнику висвітлено правові та психологічні питання професійної діяльності поліції. Надано аналіз тактиці дій поліції зарубіжних країн в екстремальних умовах збройного протистояння. Розглянуто питання психічної травматизації особового складу поліції в результаті застосування табельної зброї, заходи профілактики та дебрифінгу, які спрямовані на збереження психічного здоров’я працівників поліції. Рекомендується для використання в освітянському процесі підготовки поліцейських та професійній діяльності персоналу Національної поліції України.

В учебном пособии освещены правовые и психологические вопросы профессиональной деятельности полиции. Дан анализ тактики действий полиции зарубежных стран в экстремальных условиях вооруженного противостояния. Рассмотрены вопросы психической травматизации личного состава полиции в результате применения табельного оружия, меры профилактики и дебрифинга, направленные на сохранение психического здоровья работников полиции. Рекомендуется для использования в образовательном процессе подготовки полицейских и профессиональной деятельности персонала Национальной полиции Украины.
Description
Логачев М. Г. Правові та психологічні аспекти застосування поліцією вогнепальної зброї: навч. посіб. / М. Г. Логачев; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: ХНУВС, 2018. - 232 с.
Keywords
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, вогнепальна зброя, застосування поліцією вогнепальної зброї, електрошокова (енергетична) зброя, зброя, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, кризові ситуації, США, Бразилія, Індія, Данія, Швеція, неозброєна поліція, Великобританія, забезпечення публічної безпеки, Норвегія, Ісландія, психологія стрільби, фізіологія стрільби, психологічна готовність, поліцейський, стрілецькі стойки, техніка стрільби, вогнева підготовка, вражаючі властивості набоїв, локалізація вогнепальних поранень, психічна травматизація, професійні якості поліцейського, Історія. History. История, правове регулювання, огнестрельное оружие, применения полицией огнестрельного оружия, электрошоковое (энергетическое) оружие, оружие, кризисные ситуации, Бразилия, Индия, Дания, Швеция, невооруженная полиция, Великобритания, обеспечение общественной безопасности, Норвегия, Исландия, психология стрельбы, физиология стрельбы, психологическая готовность, полицейский, стрелковые стойки, техника стрельбы, огневая подготовка, поражающие свойства патронов, локализация огнестрельных ранений, психическая травматизация, профессиональные качества полицейского, правовое регулирование, legal regulation, firearms, post shooting traum, police officers
Citation