Принципи адвокатської діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія

Abstract
Монографію присвячено комплексному дослідженню принципів адвокатської діяльності в Україні. Визначено поняття, характерні ознаки та змістовну складову принципів адвокатської діяльності в Україні. Розглянуто джерельну базу принципів адвокатської діяльності та на підставі їх аналізу здійснено їх систематизацію. Окрему увагу приділено питанню класифікації принципів адвокатської діяльності та розкриттю їх сутності. Досліджено міжнародні стандарти адвокатської діяльності на прикладі функціонування інституту адвокатури Бельгії, Великобританії, Греції, Іспанії, Італії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Швейцарії, Швеції та Японії. На підставі цього запропоновано окремі шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, що визначає основні засади адвокатської діяльності в Україні. Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів (ад’юнктів), курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, адвокатів і всіх, хто цікавиться цією проблематикою.
The monograph is devoted to a comprehensive study of the principles of advocacy in Ukraine. The concept, characteristic features and content of the principles of advocacy in Ukraine have been determined. The international standards of advocacy have been investigated on the example of the functioning of the institution of the Bar in Belgium, Great Britain, Greece, Spain, Italy, the United States of America, France, Switzerland, Sweden and Japan. For teachers of higher educational institutions, scientific, postgraduate student (adjuncts), cadets and students of higher educational institutions of a legal profile, lawyers and everyone who is interested in this issue.
Монография посвящена комплексному исследованию принципов адвокатской деятельности в Украине. Определено понятие, характерные признаки и содержательную составляющую принципов адвокатской деятельности в Украине. Рассмотрены основы принципов адвокатской деятельности и на основании их анализа осуществлена их систематизация. Отдельное внимание уделено вопросу классификации принципов адвокатской деятельности и раскрытию их сущности. Исследованы международные стандарты адвокатской деятельности на примере функционирования института адвокатуры Бельгии, Великобритании, Греции, Испании, Италии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. На основании этого предложено отдельные пути совершенствования административного законодательства, определяющего основные принципы адвокатской деятельности в Украине. Для преподавателей высших учебных заведений, научных, аспирант (адъюнктов), курсантов и студентов высших учебных заведений юридического профиля, адвокатов и всех, кто интересуется этой проблематикою.
Description
Загуменна, Ю. О. Принципи адвокатської діяльності в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія / Загуменна Юлія Олександрівна, Наджафлі Емін Муса огли. - Харків: ТОВ «Планета-Прінт», 2020. - 276 с. - ISBN 978-617-7751-78-5.
Keywords
Держава і право. State and Law. Государство и право, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, адвокат, адвокатська діяльність, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, advocacy, адвокатская деятельность, lawyer
Citation