Особливості проведення колективних переговорів у деяких країнах ЄС, Великобританії та США за умов пандемії COVID-19

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 59-62.

Анотація

Підкреслено, що пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 суттєво вплинула на організацію та проведення колективних переговорів для укладення колективного договору у всіх країнах світу. Сучасні технології дозволяють не порушувати основні принципи трудового права й укладати колективні договори з дотриманням правил колективних переговорів без фізичної присутності сторін. Пандемія спонукала до запровадження нових форм ведення переговорів, зокрема за допомогою інтернету. Це сталося на тлі загального посилення ролі цифрових технологій і засобів дистанційного зв’язку під час пандемії. Подчеркнуто, что пандемия коронавирусной болезни COVID-19 оказала существенное влияние на организацию и проведение коллективных переговоров для заключения коллективного договора во всех странах мира. Современные технологии позволяют не нарушать основные принципы трудового права и заключать коллективные договоры с соблюдением правил коллективных переговоров без физического присутствия сторон. Пандемия побуждала к внедрению новых форм ведения переговоров, в частности с помощью интернета. Это произошло на фоне всеобщего усиления роли цифровых технологий и средств дистанционной связи во время пандемии. It was emphasized that the pandemic of the coronavirus disease COVID-19 had a significant impact on the organization and conduct of collective bargaining for the conclusion of a collective agreement in all countries of the world. Modern technologies make it possible not to violate the basic principles of labor law and to conclude collective agreements in compliance with the rules of collective bargaining without the physical presence of the parties. The pandemic prompted the introduction of new forms of negotiation, in particular through the Internet. This happened against the backdrop of a general increase in the role of digital technologies and means of remote communication during the pandemic.

Опис

Лукаш С. С. Особливості проведення колективних переговорів у деяких країнах ЄС, Великобританії та США за умов пандемії COVID-19/ С. С. Лукаш // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 59-62.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Міжнародне право .International Law. Международное право, міжнародний досвід, международный опыт, international experience, регулювання трудових відносин, регулирование трудовых отношений, regulation of labor relations, колективні договори, коллективные договора, collective agreements, колективні переговори, коллективные переговоры, collective bargaining, трудові відносини, трудовые отношения, labor Relations, COVID-19

Бібліографічний опис