Практика адміністративно-юрисдикційної діяльності поліцейського офіцера громади – невід’ємна складова засад формування місцевої та державної безпекової політики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 67-71

Анотація

Здійснено аналіз сутності організаційно-правових засад діяльності поліцейського офіцера громади, його взаємодії з іншими підрозділами Національної поліції України, органами державної влади та місцевого самоврядування і громадами. Проаналізовано сукупність завдань, функцій і повноважень поліцейського офіцера громади та нинішній стан нормативно-правового забезпечення діяльності поліцейських офіцерів громади. Окреслено алгоритм дій поліцейського офіцера громади в межах поєднання функцій дільничного офіцера поліції та поліцейського патрульної поліції.
An analysis of the essence of the organizational and legal basis of the community police officer, his interaction with other units of the National Police of Ukraine, public authorities and local governments and communities. The set of tasks, functions and powers of a community police officer and the current state of regulatory and legal support for the activities of community police officers are analyzed. The algorithm of actions of the community police officer within the combination of functions of the district police officer and the patrol police officer is outlined.
Осуществлен анализ сущности организационно-правовых основ деятельности полицейского офицера общины, его взаимодействия с другими подразделениями Национальной полиции Украины, органами государственной власти и местного самоуправления и общинами. Проанализированы совокупность задач, функций и полномочий полицейского офицера общины и нынешнее состояние нормативно-правового обеспечения деятельности полицейских офицеров общины. Обозначен алгоритм действий полицейского офицера общины в рамках сочетания функций участкового офицера полиции и полицейского патрульной полиции.

Опис

Калашник, М. В. Практика адміністративно-юрисдикційної діяльності поліцейського офіцера громади – невід’ємна складова засад формування місцевої та державної безпекової політики / Марина Володимирівна Калашник // Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 67-71. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2021.2.08.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, поліцейський офіцер громади, полицейский офицер общины, community police officer, територіальна громада, территориальная община, local community, взаємодія, взаимодействие, interaction, партнерство, partnership, адміністративно-юрисдикційна діяльність, административно-юрисдикционная деятельность, administrative and jurisdictional activities

Бібліографічний опис