Державна політика у сфері охорони дитинства в Україні як основа протидії злочинності неповнолітніх

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 148-154

Анотація

В статті розглядається проблема охорони дитинства як основи протидії злочинності. На основі проведеного дослідження, доведено необхідність формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей в Україні на трьох основних рівнях: нормативно-правовому, програмно-цільовому та організаційно-управлінському. Розв’язання існуючих в державі проблем запобігання злочинності неповнолітніх можливе тільки шляхом оптимізації функціонування органів центральної та місцевої виконавчої влади, координації діяльності державних і громадських структур, тісної співпраці урядовців, науковців і громадськості.
The article reviews separate issues of protection of children and state policy in this sphere, that forms basis of counteracting crime of minors. It reviews principles of protection of children and main measures of crime counteraction. By the example of Kharkiv Region the article characterizes certain courses of action of local executive bodies in the sphere of protection of children. It suggests courses of enhancement of state policy in the sphere of protection of children.
В статье рассмотрены отдельные вопросы охраны детства и государственной политики в этой сфере, которая является основой противодействия преступности несовершеннолетних. Рассмотрены принципы охраны детства и основные мероприятия по противодействию преступности. На примере Харьковской области охарактеризованы отдельные направления деятельности местных органов исполнительной власти в сфере охраны детства. Предложены пути улучшения государственной политики в сфере охраны детства.

Опис

Бандурка, І. О. Державна політика у сфері охорони дитинства в Україні як основа протидії злочинності неповнолітніх / Ірина Олександрівна Бандурка // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 148-154.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дитинство, охорона дитинства, кримінально-правовий захист, протидія злочинності неповнолітніх, державна політика, childhood, дитина, child, protection of children, criminal and legal protection, counteracting crime of minors, state policy, детство, охрана детства, уголовно-правовая защита, противодействие преступности несовершеннолетних, государственная политика

Бібліографічний опис