Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія

Abstract
Збірник Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції містить тези наукових доповідей більш ніж 60 авторів з різних регіонів України. Роботи учених, правників, фахівців із кримінального права та кримінології, аспірантів і курсантів, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів фонових для злочинності явищ, визначенню їх ролі у детермінації злочинності, аналізу проблем запобігання та протидії їм.
More than 60 authors of the collection from different regions of Ukraine discussed the topical issues of devoted to the study of theoretical and applied aspects of background phenomena for crime, determination of their role in determination of crime, analysis of problems of prevention and counteraction to them.
Сборник материалов Всеукраинской научно-практической конференции содержит тезисы научных докладов более 60 авторов из разных регионов Украины. Работы ученых, юристов, специалистов по уголовному праву и криминологии, аспирантов и курсантов, посвященные исследованию теоретических и прикладных аспектов фоновых для преступности явлений, определению их роли в детерминации преступности, анализу проблем предотвращения и противодействия им.
Description
Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2018. – 122 с.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, протидія злочинності, противодействие преступности, crime counteraction, combating crime, фонове для злочинності явище, злочинність, причини та умови злочинності, фактори злочинності, детермінація злочинності, background phenomena, crimes, causation factors determination, фоновое для преступности явление, преступность, причины и условия преступности, факторы преступности, детерминация преступности, девіантна поведінка, девиантное поведение, deviant behavior
Citation
Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 квіт. 2018 р.)