Crimes against the electoral rights of citizens in Ukraine: the peculiarities of their committing and investigation

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 78-83
Abstract
Досліджено злочини проти виборчих прав громадян як такі, що мають транснаціональний характер і вчиняються з використанням інформаційних технологій. Описано різні підходи до визначення злочинів проти виборчих прав громадян. Указано на суттєві відмінності у кількості злочинів, зафіксованих Департаментом інформаційного забезпе-чення та координації діяльності поліції, кількості злочинів, виявлених Національною поліцією України, а також у кількості відкритих кримінальних проваджень та кількості кримінальних проваджень, переданих до суду.Визначено види несанкціонованого втручання у базу даних Державного реєстру виборців. Виокремлено зовнішніх та внутрішніх суб’єктів учинення злочинів проти виборчих прав громадян, що вчинюються з використанням інформаційних технологій. Показано вплив нових виборчих технологій на кількість злочинів проти виборчих прав громадян. Указано на такі способи використання інформаційних технологій, як: створення спам-розсилок із погрозами на адресу конкретних осіб; здійснення безготівкових розрахунків; розміщення на сайтах відомих провайдерів, громадських організацій, політичних партій, засобів масової інформації спеціальних політичних рекламних оголошень, пропагандистських текстів і політичних новин на користь конкретного кандидата, чи/і неправдивих інформаційних повідомлень, спрямованих на дискредитацію окремих кандидатів, у тому числі через мережу спеціально створених чи придбаних облікових записів, шляхом активного використання бот-мереж, інструментів інтернет-троллінгу, посилань на сторонні ресурси тощо.Розкрито певні проблеми у розслідуванні досліджуваних злочинів, для подолання яких, на думку автора, необхідний комплексний підхід. Зокрема, такими проблемними питаннями є: бланкетний характер норм, якими передбачено відповідальність за вчинення електоральних злочинів; відсутність відповідних навчальних курсів у структурі підготовки правоохоронців; недосконалість кримінального процесуального законодавства для ефективного й оперативного розслідування досліджуваних злочинів, що вчинюються з використанням інформаційних технологій; складність процедур міжнародної правової взаємодії; необхідність співпраці різних правоохоронних органів та громадських організацій під час їх розслідування.
This article is concerning on researching the crimes against the elective franchise as the crimes within the transnational nature, which are committed by the usage of information technologies. Different approaches to determine crimes against electoral rights of citizens have been described. Significant differences in number of offenses recorded by the Department of Information Support and Coordination of Police, crimes detected by the National police of Ukraine, as well as in the number of initiated criminal proceedings and number of criminal proceedings referred to the court have been highlighted. The types of unauthorized interference into the database of the State Register of Voters have been pointed. The impact of new voting technologies in increasing number of crimes against the elective franchise has been stressed. The external and internal subjects of crimes against the elective rights of citizens committed by usage of information technologies have been specified. Certain difficulties and problems, an overcoming of which requires a comprehensive approach, have been disclosed. In particular, blanket nature of statutory regulations, lack of well-established investigative and judicial practice, the needs in cooperation among different law enforcement agencies, including international engagement, involvements nongovernmental organizations, etc.
Исследованы преступления против избирательных прав граждан как имеющие транснациональный характер и совершаемые с использованием информационных технологий. Описаны разные подходы к определению преступлений против избирательных прав граждан. Отмечены существенные различия в количестве преступлений, зафиксированных Департаментом информационного обеспечения и координации полиции, количестве преступлений, выявленных Национальной полицией Украины, а также в количестве уголовных производств, в которых начато досудебное следствие и направленных в суд. Определены виды несанкционированного вмешательства в базу данных Государственного реестра избирателей. Выделены внешние и внутренние субъекты совершения преступлений против избирательных прав граждан, совершаемых с использованием информационных технологий. Указаны некоторые проблемы, преодоление которых требует комплексного подхода. Например, бланкетный характер норм Уголовного кодекса Украины, недостаточный объём следственной и судебной практики, потребности в сотрудничестве различных правоохранительных органов, включая международное взаимодействие, привлечение неправительственных организаций и др.
Description
Matiushkova, T. P. Crimes against the electoral rights of citizens in Ukraine: the peculiarities of their committing and investigation / Tetiana Petrivna Matiushkova // Право і безпека. – 2019. – № 1 (72). – С. 78-83. – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2019.1.01.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, виборчі права громадян, злочини проти виборчих прав, електоральні злочини, інформаційні технології, механізм учинення злочинів, розслідування злочинів, избирательные права граждан, преступления против избирательных прав, электоральные преступления, информационные технологии, механизм совершения преступлений, расследование преступлений, electoral rights of citizens, crimes against the electoral rights of citizens, election crimes, information technologies, mechanism of committing, investigation
Citation