Корупційні прояви як загроза національній безпеці: нові виклики та проблеми протидії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 18-20

Анотація

Зауважено, що корупція може бути подолана лише за умови ефективного поєднання одразу кількох ключових факторів її протидії. А саме: прозорість функціонування державної системи; незалежний конкурсний підхід до призначення осіб на державні посади; активну взаємодію з міжнародними партнерами України; функціонування дійсно незалежних антикорупційних органів тощо.
It is noted that corruption can be overcome only if several key factors are effectively combined. Namely: transparency of the functioning of the state system; independent competitive approach to the appointment of persons to public office; active cooperation with Ukraine's international partners; functioning of truly independent.
Замечено, что коррупция может быть преодолена только при эффективном сочетании сразу нескольких ключевых факторов ее противодействия. А именно: прозрачность функционирования государственной системы; независимый конкурсный подход к назначению лиц на государственные должности; активное взаимодействие с международными партнерами Украины; функционирование действительно независимых антикоррупционных органов.

Опис

Бурдін, М. Ю. Корупційні прояви як загроза національній безпеці: нові виклики та проблеми протидії / Михайло Юрійович Бурдін // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 18-20.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, історико-правовий аналіз, историко-правовой анализ, historical and legal analysis, корупція, коррупция, corruption, Україна. Ukraine. Украина, корупційні прояви, коррупционные проявления, manifestations of corruption, протидія корупції, противодействие коррупции, anti-corruption, національна безпека, национальная безопасность, national security, зарубіжні країни, зарубежные страны, foreign countries

Бібліографічний опис