До питання про методи вивчення криміногенної особистості, що вчиняє злочини в сфері ПЕК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2009. – № 1. – С. 573– 577

Анотація

Розглянуто основні методи вивчення особистості, що вчиняє злочини в сфері паливно-енергетичного комплексу, зокрема, традиційні соціологічні методи вивчення особи злочинця: методи моделювання та експерименту, метод експертних оцінок, а також: анкетування, інтерв’ю та тестування.
The basic methods of study of criminal personality in the sphere of fuel and energy complex are considered in the article. In particular, traditional sociological methods of study of criminal personality are considered: these are methods of modeling and experiment, method of expert estimate and partially-scientific methods: questionnaire design, interview and testing.
Рассмотрены основные методы изучения личности, совершающей преступления в сфере топливно-энергетического комплекса. В частности, рассмотрены традиционные социологические методы изучения личности преступника: методы моделирования и эксперимента, метод экспертных оценок, а также: анкетирование, интервью и тестирование.

Опис

Шевченко, Л. О. До питання про методи вивчення криміногенної особистості, що вчиняє злочини в сфері ПЕК [Електронний ресурс] / Л. О. Шевченко // Форум права. – 2009. – № 1. – С. 573–577 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2009-1/09slovcp.pdf.
Шевченко Л. О. "До питання про методи вивчення криміногенної особистості, що вчиняє злочини в сфері ПЕК." Форум права 1 (2009): 573-577.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вивчення особи злочинця, изучение личности преступника, Кримінологія. Criminology. Криминология, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, злочини у сфері паливно-енергетичного комплексу, преступления в сфере топливно-энергетического комплекса, crimes in the field of fuel and energy complex, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, особистість злочинця, методи дослідження, соціологічні методи дослідження, анкетування, тестування, інтерв’ювання, criminal personality

Бібліографічний опис