Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування : колективна монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: Панов, 2016. – 472 с.

Анотація

Монографія присвячена аналізу наукових джерел та розробок, узагальнення правозастосовної практики контролюючих і правоохоронних органів в сфері оподаткування, вітчизняного і зарубіжного законодавства та досвіду адміністративної діяльності державних органів, які виконують аналогічні функції, досліджено недоліки управлінської та правоохоронної діяльності в сфері оподаткування та розроблено рекомендації щодо удосконалення законодавства в даній сфері та підвищення ефективності цієї діяльності. Рекомендовано для студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, суддів, практичних працівників правоохоронних органів.
The monograph is devoted to the analysis of scientific sources and developments, a generalization of the enforcement practice of regulatory and law enforcement agencies in the field of taxation, domestic and foreign legislation and the experience of administrative activities of government bodies performing similar functions, the shortcomings of management and law enforcement in the field of taxation are studied, and recommendations are developed to improve legislation in this area and increase the effectiveness of this activity STI Recommended for students of law schools and faculties, judges, practitioners of law enforcement.
Монография посвящена анализу научных источников и разработок, обобщение правоприменительной практики контролирующих и правоохранительных органов в сфере налогообложения, отечественного и зарубежного законодательства и опыта административной деятельности государственных органов, исполняющих аналогичные функции, исследованы недостатки управленческой и правоохранительной деятельности в сфере налогообложения и разработаны рекомендации по совершенствованию законодательства в данной сфере и повышения эффективности этой деятельности. Рекомендуется для студентов юридических вузов и факультетов, судей, практических работников правоохранительных органов.

Опис

Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування : кол. моногр. / [Рябченко О. П., Денисюк С. Ф., Джафарова О. В. Та ін.], за заг. ред. О. П. Рябченко; Держ. фіскал. служба України. – Харків : Панов, 2016. – 472 с.

Ключові слова

Монографії. Monographs. Монографии, оподаткування, Україна. Ukraine. Украина, управлінська діяльність, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, management activities, управленческая деятельность, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность, law enforcement activities, , інформаційне забезпечення, information support, legal support, гарантії законності, guarantees of legality

Бібліографічний опис