Діяльність МВС Української РСР щодо протидії економічній злочинності в середині 1950-х років

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 13-20

Анотація

Досліджено основні напрями діяльності міліції Української РСР, пов’язані з боротьбою проти економічної злочинності в середині 1950-х років. Головну увагу приділено керівництву цією діяльністю з боку МВС УРСР, показано, які недоліки бачило в цій роботі міністерство, які шляхи їх подолання вказувало. Підкреслено, що аналіз цих явищ з боку апарату МВС не завжди був глибоким, у ньому були повтори та поверхневі судження. Наведено дані, які характеризують стан економічної злочинності в республіці у 1954–1955 рр.
The main activities of the police of the Ukrainian SSR related to the struggle have been studied against economic crime in the mid-1950s. The main attention is paid to the management of these activities by the Ministry of Internal Affairs of the Ukrainian SSR, it is shown what shortcomings the ministry saw in this work, what ways to overcome them indicated. It was emphasized that the analysis of these phenomena by the Ministry of Internal Affairs was not always in-depth, it contained repetitions and superficial judgments. The data characterizing the state of economic crime in the republic in 1954–1955 are given.
Исследованы основные направления деятельности милиции Украинской ССР, связанные с борьбой против экономической преступности в середине 1950-х годов. Главное внимание уделено руководству этой деятельностью со стороны МВД УССР, показано, какие недостатки видело в этой работе министерство, какие пути их преодоления указывало. Подчеркнуто, что анализ этих явлений со стороны аппарата МВД не всегда был глубоким, в нем имелись повторы и поверхностные суждения. Приведены данные, характеризующие состояние экономической преступности в республике в 1954-1955 гг.

Опис

Греченко, В. А. Діяльність МВС Української РСР щодо протидії економічній злочинності в середині 1950-х років / Володимир Анатолійович Греченко // Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 13-20. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2021.2.01.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, Міністерство внутрішніх справ, Министерство внутренних дел, Ministry of Internal Affairs, міліція, милиция, militia, протидія економічної злочинності, противодействие экономической преступности, combating economic crime, історико-правовий аналіз, историко-правовой анализ, historical and legal analysis, спекуляція, спекуляция, speculation, самогоноваріння, самогоноварение, home brewing

Бібліографічний опис