Покарання в праві держав Стародавнього світу : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ФОП Панов А.М., 2019. - 252 с.

Анотація

Монографія присвячена комплексному історико-правовому дослідженню становлення та розвитку інституту покарання в праві країн Стародавнього світу, виявленню закономірностей та особливостей цього процесу. Автори показали характерні риси становлення інституту покарань та їхні особливості в окремих державах Стародавнього Сходу та Східного Середземномор’я часів античності. Здійснено порівняльно-правовий аналіз призначення та застосування покарань у різних регіонах та окремих державах у давній час. Книга розрахована на істориків, правознавців, викладачів та студентів, усіх, хто цікавиться історію права країн Стародавнього світу.
The monograph is focused on the comprehensive historical and legal study of the formation and development of the institution of punishment within the law of the ancient world countries; on revealing the regularities and peculiarities of this process. The authors has determined theoretical and methodological foundations of the research, has carried out historical and legal analysis of the sources on the specified problem. The characteristic features of the establishment of the institution of punishment and their peculiarities in some states of the Ancient East and the East Mediterranean region of the ancient time have been revealed. The book is designed for historians, lawyers, teachers and students, all who are interested in the history of the countries of the Ancient World.
Монография посвящена комплексному историко-правовому исследованию становления и развития института наказания в праве стран Древнего мира, выявлению закономерностей и особенностей этого процесса. Авторы показали характерные черты становления института наказаний и их особенности в отдельных государствах Древнего Востока и Восточного Средиземноморья времен античности. Осуществлен сравнительно-правовой анализ назначения и применения наказаний в различных регионах и отдельных государствах в давнее время. Книга рассчитана на историков, правоведов, преподавателей и студентов, всех, кто интересуется историю права стран Древнего мира.

Опис

Логвиненко, Є. С. Покарання в праві держав Стародавнього світу: моногр. / Є. С. Логвиненко, І. А. Логвиненко. - Харків : ФОП Панов А.М., 2019. - 252 с. - ISBN 978-617-7722-94-5.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Монографії. Monographs. Монографии, monograph, Історія. History. История, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, покарання, види покарань, країни Стародавнього світу, Стародавній світ, смертна кара, тілісні покарання, позбавлення волі, обернення в рабство, вигнання, ганебні покарання, майнові покарання, Єгипет, Ассиро-Вавилонська держава, Індія, Китай, Стародавня Греція, Стародавній Рим, наказание, виды наказаний, страны Древнего мира, Древний мир, смертная казнь, телесные наказания, лишение свободы, обращение в рабство, изгнание, имущественные наказания, Египет, Ассиро-Вавилонское государство, Индия, Древняя Греция, Древний Рим, punishment, types of punishment, countries of the Ancient World, Ancient world, death penalty, imprisonment, Egypt, Assyria-Babylonian state, India, China, Ancient Greece, Ancient Rome, coercion, punishment, institution of punishment, understanding of punishment, death sentence, physical punishment, deprivation of liberty, expulsion, degrading punishment, confiscation of property, fines

Бібліографічний опис