Закономірності впливу інститутів громадянського суспільства на формування правоохоронної політики держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 51-60.

Анотація

Встановлено і проаналізовано закономірності впливу інститутів громадянського суспільства на формування правоохоронної політики держави. З’ясовано, що будь-який інститут громадянського суспільства незалежно від його виду безпосередньо або опосередковано впливає на формування правоохоронної політики держави. Доведено, що факт існування закономірностей безпосереднього впливу політичних партій на формування правоохоронної політики держави випливає із їх дуалістичної природи та напрямків діяльності. Закономірності опосередкованого впливу недержавних засобів масової інформації та інших інститутів громадянського суспільства, що здійснюють моніторинг за діяльністю органів державної влади, неурядових правозахисник організацій тісно пов’язані з особливостями їх діяльності.
The author has established and analyzed regularity of civil society’s impact on the formation of law enforcement policy pf the state. The attention has been paid to the fact that civil institutions are structural elements of civil society that are not created by the state and its agencies. The institutions of civil society are created and act to meet the tasks and objectives of the public. It is established that any institution of civil society regardless of its type affects directly or indirectly on the formation of law enforcement policy of the state. It is proved that the fact of existence of regularity of the direct influence of political parties as an institution of civil society on the formation of law enforcement policy of the state follows from their dualistic nature and ways of activities. Regularity of indirect impact of private mass media, civil society institutions that monitor the activities of public authorities, non-governmental human rights organizations is closely associated with the peculiarities of their activities.
Установлены и проанализированы закономерности влияния институтов гражданского общества на формирование правоохранительной политики государства. Определено, что любой институт гражданского общества независимо от его вида прямо или косвенно влияет на формирование правоохранительной политики государства. Доказано, что факт существования закономерностей непосредственного влияния политических партий на формирование правоохранительной политики государства объясняется их дуалистической природой и направлениями деятельности. Закономерности опосредованного влияния негосударственных средств массовой информации и других институтов гражданского общества, осуществляющих мониторинг за деятельностью органов государственной власти, неправительственных правозащитных организаций тесно связаны с особенностями их деятельности.

Опис

Subota, S.I. (2015), “Regularity of civil society’s impact on the formation of law enforcement policy of the state” [“Zakonomirnosti vplyvu instytutiv hromadianskoho suspilstva na formuvannia pravookhoronnoi polityky derzhavy”], Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho Universytetu Vnutrishnikh Sprav, No. 3, pp. 51-60.
Субота, С. І. Закономірності впливу інститутів громадянського суспільства на формування правоохоронної політики держави // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 3 (70). - С. 51-60.
Субота С. І. "Закономірності впливу інститутів громадянського суспільства на формування правоохоронної політики держави." Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 3 (2015): 51-60.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, громадянське суспільство, суспільство, правоохоронні органи, політика, політика держави, правоохоронна політика, civil society, society, law enforcement agencies, politics, state policy, law enforcement policy, гражданское общество, общество, правоохранительные органы, политика, политика государства, правоохранительная политика

Бібліографічний опис