Господарське право (Business Law)

Recent Submissions

 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593 (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – 2018. – № 26, т. 3. – С. 394-401, 2018)
  Проаналізовані окремі економічні характеристики юридичної особи. Досліджено питання власності як передумови виникнення та функціонування юридичної особи, відділення майна через конструкцію юридичної особи як е ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Нове українське право. – 2022. – Вип. 3. – С. 25-31, 2022)
  У статті проведено аналіз сучасного стану розуміння сутності обов’язку діяти в інтересах юридичної особи добросовісно і розумно як основного складника правового становища осіб, що здійснюють функції органів підприємницьких ...
 • Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694 (Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 19-20, 2022)
  Для того, щоб забезпечити визначені нормативними документами та стандартами принципи управління та підтримку безпеки інформації в конкретній організації, потрібно розробити концептуальний набір правил поведінки, який буде ...
 • Артеменко, Р. М.; Artemenko, R. M. (Нове українське право. – 2022. – Вип. 2. – С. 211-216, 2022)
  У статті аналізуються доктринальні підходи щодо розуміння сутності та ролі майнової відокремленості підприємницького товариства як юридичної особи. Зроблено висновок, що сенс юридичного значення майнової відокремленості ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 55-58., 2022)
  Зазначено, що для реалізації планових завдань пріоритетним є нарощування внутрішніх і зовнішніх інвестицій в авіаційну інфраструктуру та рухомий склад цивільної авіації України. На розвиток вітчизняного авіабудування в ...
 • Фурса, В. А.; Fursa, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6325-0910 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 202-205, 2022)
  Зазначено, що основою ефективного розвитку економіки України, підприємництва, виробничої сфери та сфери послуг є забезпечення фінансової безпеки як найважливішої складової економічної безпеки підприємства.
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 129-133, 2022)
  У тезах доповіді розглянуті окремі питання правового становища посадових осіб господарських товариств.
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Харків : ЕКУС, 2021. – 248 с., 2021)
  Монографія є результатом тривалих досліджень авторів у напрямі визначення правової природи корпоративних правовідносин та їх сутності. У праці проаналізовані сучасні теорії походження корпоративних правових зв’язків, на ...
 • Токарєва, К. О.; Tokarieva, K. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7891-226X (Право та інновації. – 2020. – № 3 (31). – С. 60-65, 2020)
  Акцентовано увагу на особливостях надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання. Розкрито правовий механізм надання «доступних кредитів 5-7-9 %» як виду фінансової підтримки суб’єктів підприємництва в Україні. ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Право та інновації. – 2020. – № 1 (29). – С. 7-13, 2020)
  Розглянуто питання визначення публічно-правових джерел інвестування малого та середнього інноваційного підприємництва в Європейському Союзі. Сучасний стан нормативного забезпечення дозволяє стверджувати, що до них варто ...
 • Бандурка, С. С.; Bandurka, S. S. (Європейські перспективи. – 2019. – № 3. – С. 172-178, 2019)
  Досліджено економічна безпека як складова національної безпеки та умова розвитку підприємництва. Розглянуто досвід правового забезпечення безпеки підприємницької діяльності зарубіжних країн, практика яких свідчить, що ...
 • Hetmanets, O. P.; Гетманець, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Administrative Law of Ukraine for Foreigners : popular science publication. – Odesa : Publishing House «Helvetica», 2021. – P. 76-77, 2021)
  Окреслено фактори державного управління бізнесом в Україні.
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Актуальні питання діяльності суб’єктів господарювання в умовах пандемії COVID-19 : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 лют. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 35-40, 2021)
  У тезах доповіді розглянуто світовий досвід підтримки функціонування та продуктивності підприємств під час пандемії COVID-19.
 • Кройтор, В. А.; Kroitor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X (Харків : ХНУВС, 2017. – 320 с., 2017)
  У навчальному посібнику висвітлено загальні положення про систему господарських судів в Україні та особливості господарського судочинства. Для студентів, курсантів, аспірантів юридичних закладів вищої освіти, а також ...
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0519-7300 (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 2. – С. 130-142, 2017)
  У статті на основі наукових позицій вчених, а також нормативно-правових актів визначено яким чином розмежовуються правовідносини, що виникають з питань забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері ...
 • Мандычев, Д. В.; Mandychev, D. V.; Мандичев, Д. В. (Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 2. – С. 122-130, 2017)
  В статье охарактеризована правовая природа контроля за деятельностью хозяйственных судов, а также формы и методы его осуществления. Разработана классификация субъектов осуществления контроля за деятельностью хозяйственных ...
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0519-7300 (Juris Europensis Scientia. – 2020. – Вип. 2. – С. 26-30, 2020)
  У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених і норм чинного законодавства України надано характеристику сучасному стану забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування. Аргументовано, ...
 • Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 50-62, 2020)
  Проведено аналіз законодавства України, судової практики України та Європейського суду з прав людини, а також доктринальних підходів щодо розуміння правомірних очікувань як об’єктів корпоративних правовідносин. Зроблено ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M. (Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 9. - С. 8-12, 2015)
  У статті розглядаються питання визнання органу товариства суб’єктом цивільних відносин і наділення його цивільною правосуб’єктністю, а також визнання такого органу суб’єктом корпоративного управління, який не визнається ...
 • Полтавський, О. В.; Poltavskyi, O. V. (Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 2. - С. 19-22, 2015)
  У статті аналізується чинне законодавство України про торговельну діяльність і порядок її здійснення, визначається поняття «торговельна діяльність». The current legislation of Ukraine about trade activity and order of ...

View more