KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342

 

Recent Submissions

 • Мартовицька, О. В.; Martovytska, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4483-861X (Юридична наука. - 2019. - № 9 (99). - С. 159-167, 2019)
  Відзначено, що право на правову допомогу не тільки надається й реалізується на підставі й у відповідності до закріплених конституційних засад, а саме по собі виступає в якості одного з правових засобів, які використовуються ...
 • Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 58-60, 2022)
  Наголошено, що інститут позбавлення громадянства має право на існування в Україні, але його застосування має бути жорстко обмежено законодавцем: по-перше, лише періодом воєнного стану, а по-друге, мають бути передбачені ...
 • Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 14-16, 2022)
  Визначено, що діяльність органів поліції із захисту прав і свобод людини та громадянина є складовою державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану. Наголошено, що основоположні ...
 • Шевчук, О. Ю.; Shevchuk, O. Yu. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 382-385, 2016)
  Джерело права — одне із ключових понять в правовій науці. Відсутність цільового розуміння поняття джерело конституційного права та нечіткість критеріїв, за допомогою яких можна віднести певні джерела права до конституцій ...
 • Шаповал, Н. В.; Shapoval, N. V. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 366-370, 2016)
  Курс на побудову правової демократичної держави Україна, що характеризується верховенством права, поділом державної влади на законодавчу, виконавчу й судову, пріоритетом прав і свобод людини і громадянина, а також на ...
 • Розумовський, О. С.; Rozumovskyi, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0906-564X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2022. – Вип. 70. – С. 141-145, 2022)
  Проаналізовано міжнародно-правові норми у сфері захисту прав людини та її основоположних свобод, що застосовується під час збройних конфліктів міжнародного та неміжнародного характеру та характеру взаємодії міждержавного ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Гудзь, Л. В.; Hudz, L. V. (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2022. – Вип. 70. – С. 119-123, 2022)
  Проведено порівняльний аналіз виборчого законодавства країн ЄС та України на місцевому рівні. Надано пропозиції щодо вдосконалення виборчого законодавства України з урахуванням досвіду Європейського Союзу.
 • Zozulia, O. I.; Зозуля, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 2 (Vol. 1). – P. 93-98, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних положень і конституційно-правового регулювання утворення комітетів Верховної Ради України. Визначено основні засади їх формування, значення й особливості організації діяльності. Обґрунтовано ...
 • Zozulia, O. I.; Зозуля, О. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5428-4622 (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 3 (Vol. 1). – P. 86-91, 2019)
  Виконано аналіз теоретичних положень та конституційно-правового регулювання прав і обов’язків членів парламентських комітетів в Україні. Визначено основні засади, сутність та значення повноважень даних народних депутатів ...
 • Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497 (Соціально-гуманітарні виміри правової держави : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 27 жовтня 2022 р.). - Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2022. - С. 175-178., 2022)
  Акцентовано увагу на різниці між поняттями «стать» та «гендер». Проаналізовано особливості гендерної політики в Україні та необхідності забезпечення рівності прав жінки і чоловіка. Зазначається, що ключова роль юридичних ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Сер.: Право. – 2022. – Вип. 72, ч. 2. – С. 241-246, 2022)
  У статті окреслюються основні доктринальні підходи до розуміння ролі Президента Республіки Польща щодо охорони Конституції Польської держави. Констатується, що попри той факт, що охорона Конституції законодавчо визнається ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2021. - № 2. - С. 5-10, 2021)
  Досліджено та науково осмислено процес становлення та еволюції Польщі як сучасної демократичної європейської держави. Вказано на значимість впливу демократичних традицій польського народу на формування чинної моделі ...
 • Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Коломієць, Ю. М.; Kolomiets, Y. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5171-7808 (Аналітично-порівняльне правознавство. - 2022. - № 3. - С. 326-330, 2022)
  Проаналізовано роль та повноваження Президента Республіки Польща з охорони суверенітету, незалежності та державної цілісності. Визначено місце і роль повноважень, що складають дану функцію в системі компетенцій Президента ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2018. – № 3(63). – С. 25-28, 2018)
  Розглянуто наукові підходи вивчення до такого явища як "юрисдикційні засоби захисту прав людини", зазначено мету такої діяльності. Визначно, як можуть використовуватися юридичні та юрисдикційні засоби захисту прав людини. ...
 • Пайда, Ю. Ю.; Paida, Yu. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6424-6419 (Конституційно-правові академічні студії. - 2018. - № 2. - С. 53-58, 2018)
  Досліджено первинна потреба правового регулювання свободи світогляду і віросповідання – морально-ціннісна обумовленість. Визначено її структуру, особливості прояву та психолого-правові основи. Використано методи ...
 • Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 297-300, 2016)
  Розглянуті основні питання забезпечення прав людини в Україні на сучасному етапі.
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2019. - Вип. 4, т. 1. - С. 47-56, 2019)
  Розглянуто моделі юридичної відповідальності держави в сучасних конституціях різних країн світу. Зазначено, що на конституційному рівні здебільшого фіксуються такі її різновиди, як власне конституційна (конституційно-правова), ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2019. - Вип. 6. - С. 26-34, 2019)
  Наголошено на тісному змістовному й функціональному зв’язку між удосконаленням інститутів прямого народовладдя та підвищенням рівня юридичної відповідальності держави перед особою та суспільством, що цілковито вписується ...
 • Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974 (Юридична наука. - 2019. - № 5 (95). - С. 169-182, 2019)
  Встановлено конституційно-правові особливості забезпечення юридичної відповідальності держави в сучасній Україні в умовах дії особливих правових режимів. Правове регулювання юридичної відповідальності держави у межах ...
 • Перерва, Ю. М.; Pererva, Yu. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7559-5710 (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 245-249, 2016)
  Питання конституційної реформи останнім часом набуває все більшої актуальності. Суспільно-політична практика останніх років показала гостре політичне протистояння та слабкість конституційного врегулювання суспільних відносин, ...

View more