Міграційні процеси як чинники, що впливають на стабільність розвитку держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 175-178
Анотація
Визначено, що активізація міграційних процесів впливає на всі напрями діяльності держави. Врахування динаміки міграційних процесів - одна з обов’язкових умов забезпечення стабільності у державі. Проведення заходів щодо адміністративно – правового забезпечення прав біженців, аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду, знаходження ефективних шляхів удосконалення міграційної політики, здійснення дієвого впливу на механізм управління процесами, пов’язаних з міграцією не можливо ігнорувати при визначенні основних напрямів розвитку держави.
It was determined that the intensification of migration processes affects all areas of state activity. Taking into account the dynamics of migration processes is one of the mandatory conditions for ensuring stability in the state. Implementation of measures regarding the administrative and legal provision of the rights of refugees, analysis of domestic and foreign experience, finding effective ways to improve migration policy, effective influence on the mechanism of managing processes related to migration cannot be ignored when determining the main directions of the state's development.
Установлено, что активизация миграционных процессов влияет на все направления деятельности государства. Учет динамики миграционных процессов – одно из обязательных условий обеспечения стабильности в государстве. Проведение мероприятий по административно – правовому обеспечению прав беженцев, анализ отечественного и зарубежного опыта, нахождение эффективных путей усовершенствования миграционной политики, осуществление действенного влияния на механизм управления процессами, связанными с миграцией, невозможно игнорировать при определении основных направлений развития государства.
Опис
Ключові слова
Україна. Ukraine. Украина, міграційні процеси, migration processes, миграционные процессы, міграційна політика, migration policy, миграционная политика, національна безпека, national security, национальная безопасность, злочинність, criminality, преступность, держава, state, государство
Бібліографічний опис
Голуб, В. М. Міграційні процеси як чинники, що впливають на стабільність розвитку держави / Голуб Валерія Миколаївна // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. ІІІ наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 11 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 175-178.