До визначення поняття «дисциплінарна відповідальність поліцейських»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 60-66

Анотація

Розглянуто наукові підходи до визначення поняття «дисциплінарна відповідальність». Визначено ознаки дисциплінарної відповідальності поліцейських. Запропоновано авторське визначення поняття «дисциплінарна відповідальність поліцейських», під яким розуміється застосування до поліцейського, який вчинив дисциплінарний проступок, дисциплінарних стягнень, передбачених Законом України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».
Scientific approaches to the definition of "disciplinary responsibility" are considered. Signs of disciplinary responsibility of police officers have been identified. The author's definition of the term "disciplinary responsibility of police officers" is proposed means the application to a police officer who has committed a disciplinary offense, disciplinary sanctions provided by the Law of Ukraine "On the Disciplinary Statute National Police of Ukraine ".
Рассмотрены научные подходы к определению понятия «дисциплинарная ответственность». Определены признаки дисциплинарной ответственности полицейских. Предложено авторское определение понятия «дисциплинарная ответственность полицейских», под которой понимается применение к полицейскому, совершившему дисциплинарный проступок, дисциплинарных взысканий, предусмотренных Законом Украины «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины».

Опис

Жеребцов, Д. Є. До визначення поняття «дисциплінарна відповідальність поліцейських» / Денис Євгенійович Жербцов // Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 60-66. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2021.2.07.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, поліцейський, полицейский, policeman, дисциплінарна відповідальність, дисциплинарная ответственность, disciplinary liability, дисциплінарний проступок, дисциплинарный проступок, disciplinary offense, трудова відповідальність, трудовая ответственность, labor responsibility, дисциплінарне стягнення, дисциплинарное взыскание, disciplinary sanction

Бібліографічний опис