Дискурсивний простір злочинності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 128-138
Abstract
Обстоюється думка про те, що дискурсивність є сутнісною ознакою злочинності. Встановлено, що дискурсивним простором злочинності є сфера семантичних засобів детермінації та реалізації кримінальних практик. Виділено та охарактеризовано три функціональних виміри цього простору: предметно-діяльнісний (інтеракціоністський), юридичний (публічно-оцінювальний, конструктивістський), легітимаційний (приватно- оцінювальний).
The author has argued the idea that the discoursivity is the essential feature of crime. It has been established that the discursive area of crime is the sphere of semantic means of determination and implementation of criminal practices. Three functional dimensions of this area have been distinguished and characterized: subject- activity, legal, legitimizative.
Отстаивается мысль о том, что дискурсивность является сущностным признаком преступности. Установлено, что дискурсивное пространство преступности – сфера семантических средств детерминации и реализации криминальных практик. Выделены и охарактеризованы три функциональные измерения этого пространства: предметно-деятельностное, юридическое, легитимизационное.
Description
Орлов, Ю. В. Дискурсивний простір злочинності / Ю. В.Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 128-138.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочинність, дискурс, детермінація, конструювання, симуляція, дискурсивно-комунікативна теорія, crimes, discourse, discursive area, substantive activity, construction, legitimization, преступность, дискурс, дискурсивное пространство, предметная деятельность, конструирование, легитимизация
Citation