Наукові засади формування політико-кримінологічної теорії протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 109-129.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню предмету та гносеологічних підстав створення й розвитку політико-кримінологічної теорії протидії злочинності. Обґрунтовується необхідність формування інтегрованої, завершеної та логічно виваженої системи наукових знань щодо феномену політичної злочинності, політичних криміногенних факторів та політико-управлінського вектору кримінально-превентивної діяльності. Визначається структура предмету політико-кримінологічної теорії протидії злочинності, в якій виділено три основі блоки явищ.
The article is devoted to research an object and gnosiological grounds of creation and development of criminality’s counteraction politic-criminological theory. The necessity to integrating of the scientific knowledge system, completed and logically self-weighted is grounded in relation to the phenomenon of political criminality, political criminogenic factors and politic-administrative vector of criminally-preventive activity. The structure of criminality’s counteraction politic-criminological theory is determined and it’s including three basic blocks.
Статья посвящена исследованию предмета и гносеологических оснований создания и развития политико-криминологической теории противодействия преступности. Обосновывается необходимость формирования интегрированной, завершенной и логически взвешенной системы научных знаний относительно феномена политической преступности, политических криминогенных факторов и политико-управленческого вектора криминально-превентивной деятельности. Определяется структура предмета политико-криминологической теории противодействия преступности, в котором выделено три основных блока явлений.

Опис

Орлов, Ю. В. Наукові засади формування політико-кримінологічної теорії протидії злочинності / Ю. В. Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 109-129.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, політична злочинність, злочинність, протидія злочинності, політико-кримінологічна теорія, politics, criminality, counteraction crime, politic-criminological theory, политика, политическая преступность, противодействие преступности, политико-криминологическая теория

Бібліографічний опис