До роз’яснення понять достовірності та недостовірності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 233-242

Анотація

Для роз’яснення понять достовірності та недостовірності у кримінальному праві використана запропонована Ляйбніцем класифікація, яка включає логічну і фактичну самодостовірність, а також «моральну» та презумптивну достовірність. Здійснювану за новим Кримінальним процесуальним кодексом України суто якісну оцінку доказів, показань і пояснень у термінах «достовірне» та «недостовірне», задля підвищення інформативності доречно доповнювати кількісною оцінкою відповідних логічних ймовірностей. Існує зв’язок між доведенням за стандартом «поза розумним сумнівом» і встановленням «моральної достовірності».
Leibniz’s classification, which includes logical and factual self-certainty as well as “moral» and presumptive certainty, is used to explain concepts of certainty and uncertainty in criminal law. In order to raise informative power it seems reasonable to complete pure qualitative assessment of evidence and explanations in terms of “certain» and “uncertain» in accordance with new Criminal Procedural Code of Ukraine by relevant quantitative assessment of logical probabilities. There is some coherence between proof by standard “beyond reasonable doubt» and finding of “moral certainty».
Для разъяснения понятий достоверности и недостоверности в уголовном праве использована предложенная Лейбницем классификация, включающая логическую и фактическую самодостоверность, а также «моральную» и презумптивную достоверность. Осуществляемую согласно новому Криминальному процессуальному кодексу Украины чисто качественную оценку доказательств, показаний и пояснений в терминах «достоверное» и «недостоверное», с целью повышения информативности уместно дополнять количественной оценкой соответствующих логических вероятностей. Существует соответствие между доказательством согласно стандарту «вне разумного сомнения» и установлением «моральной достоверности».

Опис

Тягло, О. В. До роз’яснення понять достовірності та недостовірності / О. В. Тягло // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 233-242.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Кримінальний процесуальний кодекс України, достовірність, стандарт доведення «поза розумним сумнівом», логічна ймовірність, Criminal Procedural Code of Ukraine, certainty, standard of proof “beyond reasonable doubt», logical probability, Уголовный процессуальный кодекс Украины, достоверность, стандарт доказательства «вне разумного сомнения», логическая вероятность

Бібліографічний опис