KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Мова. Мовознавство. Літературознавство (Language. Linguistics. History and Criticism of Literature)

Мова. Мовознавство. Літературознавство (Language. Linguistics. History and Criticism of Literature)

Recent Submissions

 • Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; Савченко, О. О.; Savchenko, O. O. (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. - 2022. - Вип. 55. - С. 153-158, 2022)
  Висвітлено основні причини виникнення відмінностей між двома варіантами англійської мови. Розглянуто граматичні особливості американського варіанта англійської мови, що починався як «спрощена мова», в основі якої лежала ...
 • Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 252-254, 2022)
  Підкреслено, що початок російсько-української «гарячої» війни в лютому 2022 року показав справжнє обличчя російської влади і суспільства. Рідне місто Валентинова і багатьох українських письменників-фантастів Харків опинилось ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Слободянюк, А. О.; Slobodianiuk, A. O. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 235-237, 2022)
  Наголошено,що усі блоги мають певні стійкі й змінні характеристики, оскільки існують у часі. Будь-який блог має особистісний характер, йому притаманна соціальність, оскільки він єднає дві специфічні спільноти: письменників ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Коновалова, К. В.; Konovalova, K. V. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 234-235, 2022)
  Відзначено, що прецедентні тексти мають яскраво виражений прагматичний потенціал, оскільки завдяки культурним й аксіологічним асоціаціям збагачують культурну пам' ять людства. За прецедентним феноменом завжди стоїть інваріант ...
 • Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X; Козлова, І. О.; Kozlova, I. O. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 232-233, 2022)
  Зазначено, що вставні конструкції є одним із способів експресивного синтаксису. Конструкції такого типу дають можливість добирати відповідні формули звернення до аудиторії, презентувати певний емоційний зміст повідомлення, ...
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 228-230, 2022)
  Узагальнено, що для сучасних засобів масової інформації характерне використання як активної, так і пасивної стратегії вербальної агресії. Вербальна агресія – це сучасний лінгвістичний феномен, етнокультурна специфіка якого ...
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452; Михальова, Д. Є.; Mykhalova, D. Ye. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 227-228, 2022)
  Встановлено, що в умовах війни словниковий склад української мови поповнився численними неологізмами військової тематики. Безперечно, їх поява є реакцією мови на процеси, що відбуваються сьогодні в суспільстві. Зазначено, ...
 • Єльнікова, Н. І.; Yelnikova, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5061-8226; Підгайна, В. В.; Pidhaina, V. V. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 220-221, 2022)
  Узагальнено, що резюме є особливим різновидом ділової комунікації із метою досягнення конкретних задач у процесі спілкування; має чітку композиційну структуру, сформовану культурними традиціями; мовні особливості визначені ...
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452 (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Філологія. Соціальні комунікації. – 2020. – Т. 31 (70), № 2, ч. 1. - С. 32-37, 2020)
  Охарактеризовано особливості функціонування концепту БІЛИЙ у поетичній моделі світу Б.-І. Антонича. Визначено специфічні риси концепту БІЛИЙ в українській культурній парадигмі та в поетичній моделі світу Б.-І. Антонича. ...
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452 (Нова філологія. - 2021. - № 81, т. 2. - С. 46-52, 2021)
  Розглянуто теоретичні засади концептуального аналізу. Описано прийоми та процедури їх ефективного використання в процесі дослідженні особливої ментальної категорії – поетичного концепту. З’ясовано лінгвістичні параметри ...
 • Ilchenko, O.; Ільченко, О.; Tkach, P.; Ткач, П.; Sinna, L.; Kadaner, O.; Overchuk, O. B.; Оверчук, О. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452 (Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, Issue 42(June). – P. 56-68, 2021)
  Проаналізовано інтерпретаційні можливості метафори масмедіа. Визначено семантичні сфери, які породжують метафору в сучасному мовленні українських масмедіа. Продемонстровано механізм творення метафори: компоненти нового ...
 • Оверчук, О. Б.; Overchuk, O. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4859-0452; Перцева, В. А.; Pertseva, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5203-761X (Закарпатські філологічні студії. - 2021. - Вип. 16. - С. 144-151, 2021)
  З’ясовано місце й роль концепту ЧОРНИЙ в українській мовній та поетичній картинах світу, охарактеризовано особливості його вербального вираження. Досліджено взаємодію традиційного та індивідуально-авторського начала в ...
 • Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Чорна, В. Л.; Chorna, V. L. (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Філологія. Журналістика. – 2022. – Т. 33 (72), № 1, ч. 3. - С. 6-11, 2022)
  Досліджено творчість сучасного польського письменника Кшиштофа Бохуса. Розглянуто романи «Вахмістр» (2020) та «Вахмістр. Кінець гри» (2021), що складають мініцикл історичних детективів, які є приквелом до тетралогії ...
 • Кобилко, Н. А.; Kobylko, N. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8123-4156 (Українські студії в європейському контексті. - 2021. - № 3. - С. 78-83, 2021)
  Досліджено вплив Революції Гідності на розвиток сучасної української літератури, визначено художні особливості творів про Євромайдан. Зазначено, що події 2014 року стали підґрунтям для формування жанрового різноманіття ...
 • Гарюнова, Ю. О.; Hariunova, Yu. O.; Єльнікова, Н. І.; Yelnikova, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5061-8226 (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Філологія. Журналістика. – 2022. – Т. 33 (72), № 3. - С. 12-16, 2022)
  Досліджено передумови виникнення девіантної комунікації, описанои сучасні підходи в дослідженні проблеми девіації, окреслено тенденції у вирішенні проблеми її детермінування, загально розглянуто підходи вітчизняних і ...
 • Кобилко, Н. А.; Kobylko, N. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8123-4156 (Українські студії в європейському контексті. - 2022. - № 5. - С. 70-75, 2022)
  Досліджено химерність образів Фабіяна-філософа та цапа Фабіян. Виокремлено їхні спільні риси, серед яких мудрість, кмітливість, самопожертва заради інших, відірваність від матеріальних потреб, що вказує на приналежність ...
 • Кобилко, Н. А.; Kobylko, N. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8123-4156 (Актуальні питання гуманітарних наук. - 2022. - Вип. 53, т. 1. - С. 227-232, 2022)
  Досліджено феномен еміграції у творчості Василя Стефаника. Проаналізовано новелу «Камінний хрест» як глибоко філософську студію із закодованим підтекстом. Розглянуто твори митця, у яких він побіжно торкається теми еміграції ...
 • Кобилко, Н. А.; Kobylko, N. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8123-4156 (Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філологія. - 2021. - Вип. 47. - С. 93-98, 2021)
  Розглянуто основні жанри «темної літератури» та виявлено їх спільні риси з українською химерною прозою, яка посідає чільне місце в сучасному літературному процесі. Сьогодні автори дедалі частіше використовують міфологічні ...
 • Чорний, І. В.; Chornyi, I. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746 (Львівський філологічний часопис. - 2021. - № 10. - С. 142-149, 2021)
  Досліджено творчість сучасної польської письменниці Іди Змєєвської. Розглянуто її історико-детективні романи з циклу «Варшав’янка», де письменниця поєднує гостросюжетний детектив з любовно-сентиментальним романом, подаючи ...
 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-1130 (Закарпатські філологічні студії. - 2021. - Вип. 17, т. 2. - С. 116-120, 2021)
  Розглянуто лінгвопраксіологічний вектор аналізу сучасної медіалінгвістики. Показано, що для лінгвопраксіологіі центральними стають екстралінгвістичні чинники професійної поведінки, що дає змогу встановити правила ефективного ...

View more