Характеристика мотивації політичного злочину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 147-161.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей політичного мотиву й мотивації політичного злочину. На основі аналізу існуючих в психології, юриспруденції підходів до визначення мотиву, надається авторське бачення його сутності у єдності таких категорій, як потреба, воля та мета. Формується поняття політичного злочину. Надається характеристика його мотивації на основі аналізу механізму особистісно-політичного конфлікту.
The article is devoted to research of political reason and motivation of political crime. On the basis of existing in psychology, jurisprudence analysis of reason’s determination, authorial vision over of his essence is brought in unity of such categories, as a necessity, will and aim. The concept of political crime is formed. Description of his motivation is given on the basis of personality-political conflict’s mechanism analysis.
Статья посвящена исследованию особенностей политического мотива и мотивации политического преступления. На основе анализа существующих в психологии, юриспруденции подходов к определению мотива, приводится авторское виденье его сущности в единстве таких категорий, как потребность, воля и цель. Формируется понятие политического преступления. Предоставляется характеристика его мотивации на основе анализа механизма личностно-политического конфликта.

Опис

Орлов, Ю. В. Характеристика мотивації політичного злочину / Ю. В. Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 6. - С. 147-161.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, мотив, потреба, воля, мета злочину, мотивація, політична злочинність, конфлікт, reason, necessity, will, aim, motivation, political crime, conflict

Бібліографічний опис