KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Цивільне право. Цивільно-процесуальне право (Civil Law. Civil and Procedure Law)

Recent Submissions

 • Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Вісник Запорізького національного університету. Сер.: Юрид. науки. – 2011. – № 2. – С. 95-101, 2011)
  Розглянуто проблемні питання щодо розмежування понять "електронної комерції" та "електронної торгівлі". Проблема полягає в тому, що законодавець розглядає їх як тотожні поняття. Встановлено, що поняття "електронної комерції" ...
 • Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894 (Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – Вип. 85. - С. 3-10, 2020)
  Визначено, що спеціальний правовий статус підприємств житлово-комунальної галузі – це сукупність елементів, які характеризують правове положення окремих суб’єктів господарювання в сфері виробництва, постачання та інших ...
 • Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Вісник Національної академії правових наук України. - 2018. - Т. 25, № 4. - С. 126-141, 2018)
  Зазначено, що посмертне донорство органів є одним з найбільш актуальних питань в медицині. Практика використання органів померлих осіб для порятунку інших життів існує в більшості держав світу, але існують країни, які не ...
 • Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Часопис Київського університету права. - 2015. - № 4. - С. 225-228, 2015)
  Розглянуто організаційні відносини як частину предмета цивільного права і вказано випадки їх існування. Наголошено, що такі відносини підпорядковані здійсненню прав інтелектуальної власності, але можуть мати й самостійний ...
 • Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B.; Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508 (Університетські наукові записки. - 2012. - № 1. - С. 271-280, 2012)
  Розглянуто відмінності між деліктним зобов’язанням, яке виникає при порушенні чужого суб’єктивного права, та цивільно-правовою, чи у широком у сенсі відповідальністю у цивільному праві. Визначено, що цивільно-правова ...
 • Кириченко, Т. С.; Kyrychenko, T. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8785-0475 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2023. - № 2. - С. 155-158, 2023)
  Проаналізовано національне та міжнародне законодавства щодо правового регулювання відносин щодо захисту прав дітей в Україні. Зазначено, що в Україні основні підходи до осмислення й реалізації прав дітей, визначених ...
 • Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826 (Право і суспільство. - 2023. - № 1. - С. 90-95, 2023)
  Досліджено та здійснено аналіз поняття цивільно-правового договору з точок зору правочину, правовідношення та документу. Зазначено, що цивільно-правовий договір потрібно визначати як юридичний акт двох або більше осіб, ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Право і суспільство. - 2023. - № 1. - С. 77-84, 2023)
  З’ясовано способи, порядок та форми перерозподілу спадщини, а також їх співвідношення за цивільним законодавством України з урахуванням положень правової доктрини та матеріалів судової практики. Наголошено, що перерозподіл ...
 • Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721 (Право і суспільство. - 2023. - № 1. - С. 68-76, 2023)
  Досліджено актуальне питання визначення предмета доказування в сучасному цивільному судочинстві України. Зазначено, що в цивільному судочинстві слід виділяти загальний предмет доказування по конкретній категорії цивільних ...
 • Василенко, М. Є.; Vasulenko, M. E.; ORCID: http:// orcid. org/0000-0002-2992-6646 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 68-70, 2016)
  Відзначено, що право власника бездокументарного цінного паперу, що посвідчує корпоративні права на отримання частини прибутку його емітента, не належить до зобов’язального права через неможливість його виконання в ...
 • Горобець, Н. О.; Gorobets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 71-73, 2016)
  Наголошено, що право на недоторканність житла як особисте немайнове право є більш широким поняттям, що включає і недоторканність особистого та сімейного життя особи, і таємниці розмов у цьому житлі, і всього, що там ...
 • Науменко, К. С.; Naumenko, K. S.; ORCID: orcid.org/0000-0002-7403-0419 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 83-85, 2016)
  Запропоновано під поняттям визнання права як спосіб захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття, розуміти специфічний спосіб захисту, що являє собою пред’явлення претензій однієї ...
 • Супрун, Т. С.; Suprun, T. S. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 86-88, 2016)
  Встановлено, що визнання материнства за рішенням суду – це визнання походження дитини від конкретної жінки у судовому порядку. Згідно із статтею 131 СК України, особа, яка вважає себе матір'ю дитини, але не зареєстрована ...
 • Маковецька, В. В.; Makovetska, V. V. (Юридичний вісник. - 2020. - № 3. - С. 319-327, 2020)
  Розглянуто проблему обмежень здійснення права на належне батьківське виховання малолітніх осіб. Оціночний характер належності виховання зумовлений складністю визначення меж правомірної поведінки батьків відносно виховання. ...
 • Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; Матвійчук, А. В.; Matviichuk, A. V.; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Одерій, О. В.; Oderii, O. V. (Патологія. – 2019. – Т. 16, № 3(47). – С. 417-423, 2019)
  З’ясовано особливості правової охорони медичних винаходів та перспективи її вдосконалення. Наголошено, що особливість медичних винаходів полягає в тому, що вони мають власний видовий поділ, який зумовлений сферою застосування ...
 • Горобець, Н. О.; Gorobets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682; Єрмоленко, О. М.; Yermolenko, O. M. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 121-123, 2016)
  Наголошено, що на сьогодні людиною створено нейромережу, яка здатна створити самостійний продукт творчості. Розглянуто питання авторства такого об’єкта права інтелектуальної власності.
 • Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; Ткаченко, Є. Ю.; Tkachenko, Ye. Yu. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 167-169, 2016)
  Розглянуто питання розуміння змісту понять «предмет позову», «способи захисту прав», здійснено правову кваліфікацію у цивільних справах, досліджено категорії інтересу.
 • Сідей, О. В.; Sidei, O. V. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 219-224, 2016)
  Підкреслено, що поняття здоров’я, як особисте немайнове благо, слід тлумачити як фізичний та психічний стан організму фізичної особи, який визначається якісними та кількісними медичними показниками. Визначення поняття ...
 • Соловей, Н. С.; Solovei, N. S. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 225-229, 2016)
  Наголошено, що невід’ємною економічною основою місцевого самоврядування є комунальна власність, особлива, самостійна форма власності, яка поєднує у собі декілька елементів, одним із яких є об’єкти власності. ...
 • Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X; Ніколаєв, М. В.; Nikolaiev, M. V. (Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали ХХІV наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 трав. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 486-488, 2020)
  Зазначено, що достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання. Тобто, в основу покладено суб’єктивний критерій оцінки достатності ...

View more