Психологія (Рsychology)

Recent Submissions

 • Посохова, Я. С.; Posokhova, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 223-227, 2016)
  Розглянуто теоретичні аспекти проблеми професійного самоздійснення. Відзначено необхідність вивчення психологічного змісту цього феномена. Досліджено питання вивчення професійного самоздійснення у майбутніх правоохоронців, ...
 • Потапова, С. М.; Potapova, S. M. (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 227-230, 2016)
  Визначено, що професійна діяльність працівника ОВС потребує як здатності утримувати свою працездатність на високому рівні (витривалості), так і швидкості реагування. Саме це визначає необхідність застосування прийомів ...
 • Шевченко, Л. О.; Shevchenko, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6117-9134 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 239-241, 2016)
  Розглянуто особливості функціонального аспекту відповідальності жінок-злочинниць. Зазначено, що жінки-злочинниці характеризується поверхневим розумінням відповідальності, висловлено припущення про зв’язок між відповідальністю ...
 • Греса, Н. В.; Gresa, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0517-4822 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 260-263, 2016)
  Розглянуто особливості проактивного копінгу як адаптивної поведінки, яка допомагає ефективно подолати складні життєві ситуації та сприяти покращенню психологічного стану людини, який забезпечує психологічне благополуччя ...
 • Ткаченко, М. А.; Tkachenko, M. A.; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 284-286, 2016)
  Представлено результати теоретичного аналізу проблеми психологічної якості життя людини. Наведено підходи до розуміння психологічної якості життя. Показано її складові, критерії, та чинники розвитку.
 • Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 286-288, 2016)
  Розглянуто проблему психологічного часу людини. Відзначено, що такий часовий аспект, як часова перспектива може істотно впливати на розвиток особистості людини.
 • Грищенко, М. В.; Hryshchenko, M. V. (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 295-298, 2016)
  Проаналізовано основні психологічні риси руху футбольних фанатів та фактори, які сприяють їх організаційній згуртованості й відмінності футбольних фанатів від звичайних уболівальників.
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 299-302, 2016)
  Розглянуто протидію негативним інформаційно-психологічним впливам як елемент системи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки особистості, суспільства, держави, як стан захищеності психіки від дії різних інформаційних ...
 • Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 309-312, 2016)
  Проаналізовано стан проблеми асоціальної поведінки як психологічної категорії. Проведене порівняння підходів до класифікації видів і форм асоціальної поведінки показало їх неузгодженість. Запропоновано вважати осі ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 320-323, 2016)
  Розглянуто початковий етап становлення вітчизняної соціальної психології. Визначено провідна роль і наукова діяльність в цьому процесі відомого вченого В. М. Хвостова (1868–1920). Вказано на створення ним першої ...
 • Скляров, О. М.; Skliarov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4156-3080; Шиліна, А. А.; Shylina, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7377-0776 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 324-326, 2016)
  Розкрито особливості толерантності до невизначеності у людей протестантського віросповідання. Порівняно різні аспекти толерантності між протестантами та особами, які не відносять себе до жодного віросповідання.
 • Марченко, О. Г.; Marchenko, O. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1007-9560; Попов, Ф. І.; Popov, F. I. (Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту Збройних Сил України, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України: тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 25 листоп. 2022 р.). – Київ: НУОУ, 2022. – С. 26-28, 2022)
  Зазначено, що враховуючи сучасні вимоги до підготовки офіцерів правоохоронних органів в період дії правового режиму воєнного стану, актуальним є оновлення навчальних програм та навчально-методичного забезпечення з фізичної ...
 • Абдулхалікова, Т. Г.; Abdulkhalikova, T. H. (Габітус. - 2022. - Вип. 42. - С. 258-263, 2022)
  Висвітлено проблему професійної підготовки військовослужбовців під час дії воєнного стану як комплексного показника, що визначає й забезпечує підтримання необхідного рівня психологічної готовності до виконання бойових ...
 • Денисенко, Є. В.; Denysenko, Ye. V.; Пенькова, Н. Є.; Penkova, N. Ye.; Медведєва, О. В.; Medvedieva, O. V.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4445-7355 (Габітус. - 2022. - Вип. 42. - С. 142-146, 2022)
  Проаналізовано визначення понять «ресурси особистості», «життєва криза». Представлено авторське визначення поняття «психологічні ресурси» – це здатність особистості долати складні життєві ситуації, використовуючи ...
 • Маннапова, К. Р.; Mannapova, K. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3754-4637 (Габітус. - 2022. - Вип. 42. - С. 74-78, 2022)
  Висвітлено особливості навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому освітньому середовищі. Проаналізовано фактори, які впливають на ефективність соціально-психологічної адаптації студентів з особливими потребами до ...
 • Шутяк, І. А.; Shutiak, I. A.; Іншеков, М. В.; Inshekov, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7584-1013 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 128-130, 2022)
  Наголошено, що напрям психологічного захисту населення є важливим для цивільного захисту як превентивного, так і ситуативного характеру з метою якісного забезпечення захисту під час виникнення надзвичайних ситуацій різної ...
 • Сашуріна, О. Ю.; Sashurina, O. Yu. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 129-131, 2022)
  Розглянуто принцип диференційованого підходу до відбування покарання. Під диференціацією та індивідуалізацією виконання покарання слід розуміти створення на правовому та реалізація на організаційному рівні індивідуальних ...
 • Білюченко, Ю. М.; Biliuchenko, Yu. M. (Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 трав. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 201-203, 2022)
  Проведено емпіричне дослідження ірраціональних переконань у групах підлітків, розподілені за статтю.
 • Пономаренко, Я. С.; Ponomarenko, Ya. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3374-3930 (Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 трав. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 188-190, 2022)
  Зазначено, що професійне самоздійснення забезпечує впевненість працівника поліції у власних силах при вирішенні складного професійного завдання, що не лише збільшує його ефективність як фахівця, а й сприяє його готовності ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593; Kotelevets, A. V.; Котелевець, А. В. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 74-75, 2022)
  Розглянуто питання психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в Національну поліцію України на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності осіб, які вступають на службу на посади поліцейських ...

View more