Держава і право (State and Law)

Recent Submissions

 • Головко, Б. Г.; Golovko, B. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 12-14, 2016)
  Надано видатним юристом І. Ю. Андрієвським екскурс з історії паспортної справи в різних європейських державах. На його думку, найбільш досконалою і демократичною паспортна система була в сучасній йому Англії. У Російський ...
 • Ільїн, О. В.; Ilyin, O. V. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 14-16, 2016)
  Визначено, що судова система в Україні наприкінці XVIII ст. формувалася на основі указу імператриці Катерини ІІ «Про управління губерній Всеросійської імперії» 1775 р. Відповідно до нього кожна губернія мала позастанові ...
 • Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Право. – 2017. – Вип. 47, т. 1. – С. 37-40, 2017)
  Розглянуто особливості прийняття нормативно-правових актів у контексті принципу правової визначеності. Сформульовано і проаналізовано вимоги, що випливають із принципу правової визначеності в процесі прийняття нормативно-правових ...
 • Панкратова, В. О.; Pankratova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 35-38, 2016)
  Констатовано, що неоднозначне застосування нормативно-правових актів є неприпустимим, оскільки призводить до невпорядкованості судової практики та зниженні довіри та поваги населення до судової влади, а у випадку ...
 • Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 38-39, 2016)
  Зазначено, що сьогодення викликало переосмислення категорії «система джерел права». Україна визнала ратифіковані Верховною Радою України міжнародні договори частиною національного законодавства, і за рахунок них зросла ...
 • Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504 (Публічне право. - 2011. - № 4. - С. 57-62, 2011)
  Проведено розмежування таких категорій, як "дисципліна" та "законність". Визначено значення та практично значущі критерії класифікації способів дисципліни та законності в державному управлінні. Сформульовано поняття способів ...
 • Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 81-83, 2016)
  Встановлено, що саме інтерес є основною характеристикою права, яке дозволяє останньому виконувати функцію універсального регулятора і синтезатора різних суспільних потреб. Воля – це похідна інтересу, однак, вона має ...
 • Шишленко, В. Г.; Shyshlenko, V. H. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 140-143, 2016)
  Зазначено, що шляхи, пов'язані з здійсненням реєстраційної діяльності, а також правового регулювання здійснення адміністративних процедур в діяльності державного реєстратора та нотаріуса як спеціального суб’єкта у сфері ...
 • Демиденко, Н. М.; Demydenko, N. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4392-6722 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 228-231, 2016)
  Зазначено, що процес формування і становлення громадянського суспільства в Україні складний і суперечливий, відбувається доволі складно через відсутність дієвої підтримки держави, песимістичний настрій і зневіру більшості ...
 • Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Крицак, И. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7960-615X (Харків, 2010)
  Дисертаційне дослідження містить комплексний теоретично-правовий аналіз реалізації функції надання послуг населенню органами внутрішніх справ України. У роботі розкрито природу функції надання послуг в умовах розвитку ...
 • Василенко, В. А.; Vasylenko, V. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9167-1130 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 34-37, 2016)
  Проаналізовано сутність, зміст і походження понять «юридична лінгвістика», «юридична мова», «юридична термінологія», «юридичний термін». Визначено лексико-термінологічний мінімум, необхідний для оволодіння фах ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 44-46, 2016)
  Зазначено, що на завершальній стадії Першої світової війни відбулася активізація національних рухів ряду народів Центрально-Східної Європи, які прагнули набуття власної державності. За таких обставинах керівництву ...
 • Дедурін, Г. Г.; Dedurin, G. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X (European scientific congress: Proceedings of the 1st International scientific and practical conference ( Madrid, Spain, February 20-22, 2023). - Madrid, 2023. - P. 449-453, 2023)
  Досліджено особливості правозастосовної діяльності щодо національних меншин у міжвоєнній Чехословаччині та з’ясовано їх специфіку стосовно окремих груп меншин (німці, угорці, поляки, русини). Наголошено, що незважаючи на ...
 • Kazankov, R.; Казанков, Р.; Ivanov, S. Yu.; Іванов, С. Ю.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016 (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - 2020. - Вип. 30. - С. 85-93, 2020)
  Досліджено процес формування та характерні риси образу чорноморського регіону в радянських шкільних підручниках з історії. Післявоєнні трансформації пануючого радянського історіографічного канону в напрямку тези про дружбу ...
 • Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 46-49, 2016)
  З'ясовано, що "сухий закон» – це система заходів, що передбачають повну заборону або суттєве обмеження виробництва та розповсюдження спиртовмістовних речовин з метою викорінення алкоголізму, покращення здоров’я ...
 • Василенко, М. Є.; Vasulenko, M. E. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 115-118, 2016)
  Підкреслено, що доцільність запозичення здобутків зарубіжного досвіду при розробці нових проектів щодо нотаріальної діяльності повинно бути дуже виваженим, із акцентуванням уваги на сумісності норм, які рецепіюються, ...
 • Певко, С. Г.; Pevko, S. H.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1488-9715 (Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали ХХІV наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 трав. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 113-115, 2020)
  Підсумовано, що правозастосування, це одна із форм реалізації права, що полягає у діяльності уповноважених на це осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування або у де-яких випадках приватних осіб, яка ...
 • Гончар, Д. С.; Honchar, D. S. (Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали ХХІV наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 трав. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 39-40, 2020)
  Наголошено, що будь-яка революція передбачає боротьбу кількох сил. Тому поява термінів «контрреволюція» і «контрреволюційні злочини» - закономірне явище історичного процесу в ході насильницької перебудови суспільства. У ...
 • Балик, С. О.; Balyk, S. O. (Актуальні проблеми протидії корупції в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 26–27 трав. 2022 р.). – Рівне: Видав. дім «Гельветика», 2022. – С. 8-11, 2022)
  Відмічено, що засади верховенства права та законності лежать в основі формування інших загальних та спеціальних принципів, серед яких слід назвати такі засади, як: принцип відповідності заохочення досягненням поліцейського ...
 • Гуфман, Г. Л.; Hufman, H. L. (Юридична наука. - 2019. - № 2 (92). - С. 386-393, 2019)
  Досліджено концептуальні основи державної політики на українських територіях у складі Російської імперії в їх історико-правовому осяганні. Встановлено, що найбільш важливим при осмисленні державної політики у сфері ...

View more