KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing)

Recent Submissions

 • Науменко, К. С.; Naumenko, K. S.; ORCID: orcid.org/0000-0002-7403-0419 (Юридичний науковий електронний журнал. - 2020. - № 8. - С. 217-220, 2020)
  Досліджено особливості судового захисту трудових прав мігрантів. Акцентовано, що судовий захист є основоположним способом захисту та відновлення порушених прав мігрантів. Наголошено, що судовий захист прав трудових мігрантів ...
 • Дуравкіна, Н. І.; Duravkina, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5075-9109 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 109-112, 2016)
  Зазначено, що іноземці мають рівні із громадянами України права та обов’язки в трудових відносинах, якщо інше не передбачено законодавством України й міжнародними договорами України, тобто Україна розповсюджує на іноземців ...
 • Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2957-8052 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 122-124, 2016)
  Розглянуто проблеми службово-трудових відносин, учасниками яких є працівники Національного антикорупційного бюро України, а саме питання пов’язаних з виникненням, зміною та припинення трудових правовідносин, забезпеченням ...
 • Почанська, О. С.; Pochanska, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 130-132, 2016)
  З'ясовано, що використання електронного документообігу при укладанні трудового договору з надомними працівниками – це високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення ефективності роботи надомників в ...
 • Голубош, В. В.; Holubosh, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6151-4505; Кіцелюк, В. М.; Kitseliuk, V. M.; Бондюк, А. Ф.; Bondiuk, A. F.; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Наше право. – 2020. – № 2. – С. 88-98, 2020)
  Стаття присвячена дослідженню суті державної кадрової політики та її впливу на формування кадрової політики поліцейського відомства з метою вироблення загальнодержавної концепції кадрової політики ефективного функціонування ...
 • Сіротов, О. А.; Sirotov, O. A. (Юридичний вісник. - 2022. - № 5. - С. 361-367, 2022)
  Розкрито особливості правового регулювання робочого часу поліцейських. Запропоновано класифікацію режимів робочого часу працівників органів та підрозділів Національної поліції України. Окреслено особливості та ...
 • Колєснік, Т. В.; Kolesnik, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9167-4072 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 49-51, 2016)
  Наголошено, що система соціального захисту населення України повинна відповідати провідним принципам соціальної держави, будуватися на державних соціальних стандартах, здійсненні їх постійного моніторингу ...
 • Дуравкіна, Н. І.; Duravkina, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5075-9109; Яковлєв, Б. Є.; Yakovliev, B. Ye. (Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали ХХІV наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 трав. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 420-422, 2020)
  Визначено, що коворкінг – це колективний офіс, що включає в себе відкритий простір з закріпленими та незакріпленими місцями, приватні офіси та пропонує усі зручності для комфортної роботи. Проте те, що справді відрізняє ...
 • Зима, І. Я.; Zyma, I. Ya.; Cмик, А. С.; Smyk, A. S. (Актуальні проблеми протидії корупції в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 26–27 трав. 2022 р.). – Рівне: Видав. дім «Гельветика», 2022. – С. 204-207, 2022)
  Розглянуто позитивний досвід Грузії та Республіки Молдова з питань регулювання медичного обслуговування, а саме: запровадження обов’язкового державного страхування життя і здоров’я поліцейського; достатнього розміру ...
 • Ганжа, О. О.; Hanzha, O. O.; Риженко, І. М.; Ryzhenko, I. M. (Актуальні проблеми протидії корупції в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 26–27 трав. 2022 р.). – Рівне: Видав. дім «Гельветика», 2022. – С. 87-90, 2022)
  Визначено, що спеціальні звання поліції – це особлива службово-трудова характеристика працівника, котра визначає його місце у ієрархії штату органів та підрозділів Національної поліції України, розмір та обсяги грошового ...
 • Риженко, І. М.; Ryzhenko, I. M.; Бачинський, О. В.; Bachynskyi, O. V. (Актуальні проблеми протидії корупції в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 26–27 трав. 2022 р.). – Рівне: Видав. дім «Гельветика», 2022. – С. 64-67, 2022)
  Розглянуто зарубіжний досвід країн, де сформувались досить дієві механізми нагляду і контролю за охороною праці всіх категорій працівників, в тому числі й поліцейських. Зокрема, особливе значення в процесі забезпечення ...
 • Галушко, В. О.; Halushko, V. O. (Актуальні проблеми протидії корупції в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 26–27 трав. 2022 р.). – Рівне: Видав. дім «Гельветика», 2022. – С. 57-60, 2022)
  Досліджено питання проведення службових розслідувань в органах прокуратури, розглянуто проблеми, зокрема в частині нормативно-правового забезпечення.
 • Harbuziuk, K. H.; Гарбузюк, К. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6714-5074 (Підприємництво, господарство і право. - 2022. - № 6. - С. 56-60, 2022)
  Здійснено загальнотеоретичний аналіз поняття принципів та принципів права. Сформовано теоретико-концептуальну позицію щодо сутності принципів трудового права. Визначено зміст і сутність трудових принципів правового ...
 • Мельник, В.; Melnyk, V. (Knowledge, Education, Law, Management. – 2022. – № 7 (51). – P. 162-166, 2022)
  Встановлено коло умов відшкодування шкоди завданої працівником, а також надано їх змістовну характеристику. Доведено, що всі окреслені у статті умови не можна розглядати відокремлено, адже вони є взаємозалежними та ...
 • Лагодієнко, Д. О.; Lahodiienko, D. O. (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2022. - Вип. 4. - С. 40-44, 2022)
  Надано оцінку сучасному стану правового регулювання кар’єрного росту в Національній поліції України. Наголошено, що правове регулювання кар'єрного росту поліцейських слід тлумачити як вплив права на суспільно-правові ...
 • Іванюк, Б. А.; Ivaniuk, B. A. (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2022. - Вип. 4. - С. 35-40, 2022)
  Виокремлено та охарактеризовано умови застосування заохочень до працівників Національної поліції України. Аргументовано, що застосуванню до працівників поліції заохочень повинно передувати, по-перше, процес збору та аналізу ...
 • Тангиян, О. О.; Tanhyian, O. O. (Юридична наука. - 2019. - № 4 (94). - С. 476-484, 2019)
  Досліджено види юридичних гарантій працівників при розірванні трудового договору на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України та їх класифікації. Розкрито такі правові явища як вивільнення працівників ...
 • Кісіль, О. Ю.; Kisil, O. Yu. (Юридична наука. - 2019. - № 6 (96). - С. 187-194, 2019)
  Запропоновано авторське визначення поняття соціального захисту працівників поліції. В якості основних заходів соціального захисту поліцейських названо: пенсійне забезпечення поліцейських; медичне забезпечення поліцейських; ...
 • Соіч, О. В.; Soich, O. V. (Юридична наука. - 2019. - № 6 (96). - С. 141-147, 2019)
  Акцентовано увагу на глибоких історичних «коріннях» категорії гарантій захисту трудових прав працівників. Спираючись на аналіз наукових поглядів вчених проаналізовано сутнісний зміст категорії «гарантії». Окреслено зміст ...
 • Соіч, О. В.; Soich, O. V. (Юридична наука. - 2019. - № 7 (97). - С. 395-401, 2019)
  Визначено та охарактеризовано ключові способи захисту трудових прав громадян, які працюють дистанційно. Констатовано, що форми захисту трудових прав громадян представляють собою зовнішній практичний вираз діяльності держави ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds